Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny
Marcin Grobelak
ul. Św. Rocha 230 A
42-221 Częstochowa
telefon: +48 603 077 074
e-mail: biuro@grobelak.com

Dla przedsiębiorców

Oferta dla przedsiębiorców, organizacji społecznych, stowarzyszeń

W zakresie niżej wymienionych zagadnień kancelaria udziela pomocy prawnej poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, konsultacji. Ponadto kancelaria reprezentuje klienta we wszelkich negocjacjach i mediacjach z kontrahentami. Kancelaria zapewnia także reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej (samorządowymi i rządowymi) oraz wszelkimi urzędami. Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi (przed szeroko rozumianymi sądami cywilnymi i karnymi), przed Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi: Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed sądami arbitrażowymi.

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zależności od potrzeb klienta bądź poprzez stałą, kompleksową obsługę prawną podmiotu bądź przez wykonywanie pojedynczych zleceń. Udzielania pomocy prawnej może się następować między innymi we wskazanych poniżej sferach działalności:
Prawo handlowe
- zakładanie, przekształcanie, likwidacja spółek
- sporządzanie, opiniowanie wszelkich umów, aktów wewnętrznych podmiotów (np. uchwał), regulaminów
- prawo upadłościowe i naprawcze: przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym
Windykacja należności
- reprezentacja na etapie przedsądowym
- zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym
- zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym)
Prawo przewozowe (transport krajowy i międzynarodowy)
- dochodzenie roszczeń z tytułu wykonania umowy o przewóz rzeczy
- dochodzenie odszkodowań związanych ze szkodą powstałą w związku z przewozem rzeczy, opóźnieniem dostawy
Ochrona danych osobowych
- tworzenie i zgłaszanie do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) zbiorów danych osobowych
Dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe
Prawo pracy
- reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z pracownikami
- przygotowywanie projektów umów, regulaminów, wzorów innych aktów
Prawo karne
- sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
- sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
- reprezentowanie przedsiębiorcy w procesie karnym jako pokrzywdzonego i dochodzenie w procesie karnym roszczeń majątkowych
- obrona w sprawach o wykroczenia
- kancelaria zapewnia także pomoc prawną w zakresie obrony w sprawach karnym poprzez współpracującego z kancelarią adwokata